fbpx

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van IZI Fitness Huizen.

Artikel 1. Lidmaatschapsovereenkomst en soort lidmaatschap

1. De lidmaatschapsovereenkomst komt tot stand wanneer beide partijen de lidmaatschapsovereenkomst ondertekenen. De verplichtingen over en weer ontstaan op de ingangsdatum die staat vermeld op de lidmaatschapsovereenkomst.
2. Een lidmaatschap wordt aangegaan per datum van ondertekening tenzij anders is overeengekomen.
3. De lidmaatschapsovereenkomst is van toepassing op alle particuliere lidmaatschappen van IZI Fitness Huizen. Op IZI Standaard Totaal zijn
aanvullende voorwaarden van kracht (zie Artikel 2, lid 2).
4. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn inschrijfgeld en administratiekosten
verschuldigd. Deze dienen voor de ingangsdatum van de
lidmaatschapsovereenkomst te zijn voldaan.
5. Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld en administratiekosten betaald te worden, conform de dan geldende voorwaarden. Inschrijfgeld vervalt op vertoon van de bevestigingsbrief van opzegging, mits dit geschiedt binnen één jaar na afloop van het laatst genoten lidmaatschap.
6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. Alleen binnen de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst kan toegang tot IZI Fitness Huizen worden verkregen.

Artikel 2. Lidmaatschapsgeld en termijnen

1. Het lidmaatschapsgeld is altijd voorafgaand aan de betreffende periode verschuldigd. Dit gebeurt middels doorlopende Euro incasso van de rekening van het lid, wettelijke vertegenwoordiger, dan wel gemachtigde. Zie voorzijde van dit formulier voor de doorlopende SEPA-machtiging.
2. Het abonnementsgeld dient u 4 wekelijks bij vooruitbetaling te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan IZI Fitness Huizen te voldoen. Indien IZI Fitness Huizen over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.
3. Bij stornering van een incasso is IZI Fitness Huizen B.V. gerechtigd €7,50 administratiekosten in rekening te brengen om alsnog na 14 dagen het verschuldigde bedrag te incasseren. Mocht ook deze incassopoging niet slagen dan zal IZI Fitness Huizen na twee weken nogmaals trachten te incasseren. Indien het lid na deze perioden nog steeds in gebreke blijft, is IZI Fitness Huizen gerechtigd de vordering uit handen te geven. Hierbij komen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het lid.
4. De persoonsgegevens en gegevens m.b.t. vorderingen en andere relevante informatie mag door IZI Fitness Huizen gebruikt worden voor of bij: risicoanalyses, voorkoming van fraude en onregelmatigheden, inwinnen van
informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid. IZI Fitness Huizen mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
5. IZI Fitness Huizen is bevoegd het incassotraject uit te besteden aan een derde.
6. IZI Fitness Huizen is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de toegang tot de faciliteiten voor een bepaalde periode te blokkeren en/of te ontzeggen.
7. IZI Fitness Huizen behoudt zich het recht de lidmaatschapsgelden te wijzigen.

Artikel 3. Duur van lidmaatschapsovereenkomst en beëindiging

1. Na de overeengekomen lidmaatschapsduur wordt de lidmaatschapsovereenkomst automatisch verlengd voor de periode van steeds vier wekelijkse periode tot het moment dat de lidmaatschapsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn als omschreven in Artikel 3 lid 2, door het lid wordt beëindigd.
2. Met inachtneming van de overeengekomen lidmaatschapsduur kan de lidmaatschapsovereenkomst, met een opzegtermijn van vier weken, schriftelijk worden beëindigd. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar info@izifitnesshuizen.nl.
3. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
4. Bij opzegging wordt na goedkeuring van de administratie een bevestiging van opzegging verzonden, waarin vermeld staat wanneer de lidmaatschapsovereenkomst wordt beëindigd.
5. IZI Fitness Huizen kan eenzijdig de lidmaatschapsovereenkomst beëindigen indien daarvoor een gewichtige reden bestaat. Hieronder valt in ieder geval de situatie waarin het lid zich schuldig maakt aan wangedrag, alsmede aanhoudend wanbetalen. De lidmaatschapsgelden van de nog resterende lidmaatschapsperiode(n) blijven aan IZI Fitness Huizen verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Leden en introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.
2. IZI Fitness Huizen sluit iedere verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, ongeval of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf in en rond de club, ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
3. Ieder lid vrijwaart IZI Fitness Huizen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de club ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.
4. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. IZI Fitness Huizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, dan wel schade als gevolg van diefstal of verlies van eigendommen van het lid tijdens verblijf in of rond de
club. Het lid vrijwaart IZI Fitness Huizen voor aanspraken van derden dienaangaande.
5. Jongeren van 15 jaar die een lidmaatschapsovereenkomst hebben afgesloten met toestemming van hun ouder(s) dan wel wettelijk vertegenwoordiger, mogen uitsluitend sporten onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar en ouder. Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst en akkoordverklaring van deze voorwaarden, verklaart de ouder of wettelijk vertegenwoordiger en het betreffende meetrainend lid deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Artikel 5. Overige zaken

1. IZI Fitness Huizen behoudt zich het recht om de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere moverende redenen, zonder dat dit tot vermindering van het lidmaatschapsgeld zal leiden. IZI Fitness Huizen zal trachten de leden vooraf van deze sluiting op de hoogte te brengen.
2. De toegangscontrole wordt gedaan met de app van Sportivity. Deze app staat op de mobiele telefoon van het lid en hiermee wordt een QR-code op de club gescand.
3. IZI Fitness Huizen is gerechtigd, indien zij dit noodzakelijk acht, de onderhavige voorwaarden en huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.
4. Aan verkooppromoties kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend.
5. Leden en introducés die gebruikmaken van de faciliteiten van de club worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en zich te houden aan de huisregels van IZI Fitness Huizen.

Artikel 6. Toepassing recht en geschillen

1. Op de lidmaatschapsovereenkomsten met IZI Fitness Huizen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de lidmaatschapsovereenkomst tussen IZI Fitnes Huizen en het lid zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van IZI Fitness Huizen.

Heb je een vraag?

Stuur dan een e-mail naar info@izifitnesshuizen.nl en wij nemen binnen contact met je op.


  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]


  Wijzend mannetje | IZI Fitness Huizen

  Contact

  IZI Fitness Huizen
  Havenstraat 303
  1271 GD Huizen
  KvK: 32172021
  035-5233015
  info@izifitnesshuizen.nl

  Navigatie

  Openingstijden

  Ma t/m vr 07:00 - 22:00 uur
  Za en zo   09:00 - 15:00 uur

  Volg ons

  Privacy Policy
  We gebruiken cookies om jouw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als je onze services via een browser gebruikt kan je cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van de webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. Je kan hieronder selectief toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken, ga naar onze Privacy Policy.
  Youtube
  Toestemming om de inhoud weer te geven van - Youtube
  Vimeo
  Toestemming om de inhoud weer te geven van - Vimeo
  Google Maps
  Toestemming om de inhoud weer te geven van - Google

  Copyright 2021 IZI Fitness Huizen